โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวธมนพัชร์ จันทร์จะบวก

หัวหน้าชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางพรสุรีย์ ลิไธสง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางเครือวัลย์ ละเอียด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวธมนพัชร์ จันทร์จะบวก
หัวหน้าชั้นอนุบาลปีที่ 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวสุพัตรา กลิ่นสุคนธ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางถาวรีย์ บุญเกิด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5