โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวธมนพัชร์ จันทร์จะบวก

หัวหน้าชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางเครือวัลย์ ละเอียด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสายฝน วงศ์เพ็ญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวธมนพัชร์ จันทร์จะบวก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางเบญญาภา รัตนวิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4