โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีเทา      หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์และทางสติปัญญา

สีชมพู   หมายถึง   ความร่าเริงสดใส  และจิตใจงดงาม

เทา-ชมพู หมายถึง  นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์และทางสติปัญญาความร่าเริงสดใส และจิตใจงดงาม