โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางณีราวรรณ บุญด้วง

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางอาภรณ์ สัทธวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวันทา เวชชศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายพิศุทธิ์ สามเณร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนงนภัส ทรงประโคน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางนิตษา ดึงสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางเอมอร ปุ่นประโคน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6