โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวันทา เวชชศาสตร์

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวลักษณ์ณารา อนันตสิริชัยกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางฐานทอง อิสระวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภัทร จีนปรุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจันยา สวนสวรรค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวริฐา ธนเมธี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางนิตษา ดึงสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางเอมอร ปุ่นประโคน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

ส.ต.ท.หญิงจินตนา สุขงาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6