โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางมุกดา ประโลมรัมย์

หัวหน้าชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวเบญญาภา รัตนวิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางมุกดา ประโลมรัมย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอรุณ พัชนี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางทิพยวรรณ อาภรณ์พงษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4