โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางทิพยวรรณ อาภรณ์พงษ์

หัวหน้าชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวสุพัตรา กลิ่นสุคนธ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายนพศักดิ์ มีภักดิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอรุณ พัชนี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3