โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน 10  ห้องเรียน  แบ่งเป็น  
ชั้นอนุบาลปีที่ 1  5  ห้องเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2  5  ห้องเรียน
ระดับประถมศึกษา  จำนวน  36  ห้องเรียน  แบ่งเป็น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  7  ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  6  ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  6  ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  6  ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  5  ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  6  ห้องเรียน