โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)มีการจัดการศึกษา 2 ระดับคือ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ดังนี้
   1.ระดับปฐมวัย 
      1.1หลักสูตรทั่วไป จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
      1.2หลักสูตรพิเศษ ได้แก่  หลักสูตร IEP
   2.ระดัับประถมศึกษา
      2.1หลักสูตรทั่วไป  จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
      2.2หลักสูตรพิเศษ  ได้แก่
          2.2.1 หลักสูตรIEP
          2.2.2 โครงการสะเต็มศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.81 KB