โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจิรวนา เสงี่ยมศักดิ์

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศุภรัตนา แบบอย่าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวตรียนุช พรมเมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางหนึ่งฤทัย สินชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายจารุวิทย์ คงนันทะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพิมพ์ชนก ลิไธสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวศุภักษร เทียมพล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายธนพงศ์ อรัญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวเจนจิรา ศรีมะณี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6