โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายปริญญา ธีรวิโรจน์

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจันทร์จุรี บุ่งหวาย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

จ.ส.ต.สมบูรณ์ ศรีนาคา

นางสุธีรักษ์ เชียงเงิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอรอนงค์ พันธุ์วิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจิรวนา เสงี่ยมศักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางอรวรรณ อัมรานนท์

นางร่วมจิตร สุนทรียภพ

นางรัชนีย์ สีหะวงษ์

นางสุทธิรัตน์ ศรีสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6