โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางรัชนีย์ สีหะวงษ์

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศุภรัตนา แบบอย่าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวตรียนุช พรมเมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจิรวนา เสงี่ยมศักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางรัชนีย์ สีหะวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายสุรชัย จำเนียรกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจันทนา บัวเผื่อน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางศันสนีย์ ผิวทน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสุธีรักษ์ เชียงเงิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6