โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลนางรอง

          ที่ตั้ง  โรงเรียนอนุบาลนางรอง ตั้งอยู่เลขที่   90  ถนนสืบสหการ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์    มีปริมาณพื้นที่ 29  ไร่   งาน  10  ตารางวา

        12 ตุลาคม พ..2479    ได้ก่อตั้งสถานที่เรียน  โดยอาศัยบ้านพักรับรองราชการอำเภอนางรอง  ดำเนินการโดย    นายอำเภอนางรองคือพันตรีหลวงยุทธการกำธร(นาค  สังขกฤษณ์ ) และประชาชนชาวนางรอง  ให้ชื่อโรงเรียนว่า             โรงเรียนสังขกฤษณ์ เปิดทำการสอนประถมวิสามัญการเรือน รับเฉพาะนักเรียนหญิง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนางยุทธกาจกำธร (แปลก  ยุทธกาจกำธร) เป็นครูใหญ่

          พ.ศ.  2492 ได้ย้ายที่เรียนจากที่เดิมมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่อาคารเรียนขึ้นใหม่ บริเวณสระน้ำท่าลาว       เป็นอาคารเรียนแบบทรงปั้นหยา   2   ชั้น

           พ.ศ.  2499 ทางราชการได้ทำการยุบชั้นเรียนปีที่ 5 -  6 เปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนประชาบาล จัดสอนทั้งนักเรียนหญิง  นักเรียนชาย  ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 – 4   ได้เปลี่ยนนามโรงเรียนสังขกฤษณ์  เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลนางรอง 5 ( สังขกฤษณ์ ) 

            พ.. 2503   ได้รื้อถอนอาคารเดิมที่เป็นทรงปั้นหยา เป็นอาคารแบบของทางราชการ ทางราชการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นชื่อใหม่ว่าโรงเรียนนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4  

            พ.. 2542  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์จนถึงปัจจุบัน มีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจำนวน 6 ชุมชน คือ ชุมชนวัดกลาง   ชุมชนวัดร่องมันเทศ  ชุมชนวัดป่าเรไร  ชุมชนวัดหัวสะพาน ชุมชนป่าตาเส็งและชุมชนจะบวก

           12  พฤษภาคม  2551  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3  ได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเป็นที่ตั้งของสำนักงาน  เป็นอาคารแบบ  สปช.2/28  ขนาด  3  ชั้น  รวม  15  ห้องเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

          ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ประกอบด้วย  นางหลวงยุทธกาจกำธร  นายเล็ก  นรัฐกิจ,  นายสระ  ชาติประสพ,  นายกว่าง  โรจนพันธ์,  นายสุวรรณ  ภูละ,  นายหยาด  ภูละ,  นายเปลี่ยน  ลัทธิกุล,  นายดิเรก  จัตุกูล,  นายเฉลิม  สุขเกษม,  นายหัน  ภู่ห้อย,  นายนที  เทียนวรรณ,  นายเกรียงศักดิ์  อริยะศิริวงศ์   และ นายธีระ  คนชุม