โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีการศึกษา 2563