โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

ประพฤติดี  มีวิชา  รู้หน้าที่  มีประชาธิปไตย

           ประพฤติดี หมายถึง นักเรียนทุกคนปฏิบัติตน ทำตนให้เป็นผู้มีประโยชน์ทั้งทางกาย วาจาและใจ

           มีวิชา  หมายถึง  นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์แห่งวิชาชีพ  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   มีวิสัยทัศน์  พัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

           รู้หน้าที่  หมายถึง  นักเรียนทุกคนมีความรู้และปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่รับผิดชอบจนบังเกิดผลดีต่อตนเองและส่วนรวม 

           มีประชาธิปไตย  หมายถึง  นักเรียนทุกคนรู้และเคารพในหน้าที่  รับฟังความคิดเห็นให้เกียรติและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ในรูปแบบของกัลยาณมิตร มีความรัก ความสามัคคี  เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างสร้างสรรค์ทั้งโรงเรียน ครอบครัว  และสังคม