โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
คณะผู้บริหาร

นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0838167644
อีเมล์ : teerakonchum@gmail.com

นางณัฏฐ์ชญา ยอดลองเมือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0828716191

นายวินัย อ้อมวิหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0909986978

นายพสุชา อิสรพล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0833757886

นางภาวินี สุขเกษม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0837223340

นางโกสุม สวัสดิ์พูน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0877944093

นางวชิราพรรณ ศรีวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0879615806

นางธีรภัทร สุขไสยาสน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0899488286