โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
คณะผู้บริหาร

นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภาวินี สุขเกษม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางธีรภัทร สุขไสยาสน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางวชิราพรรณ ศรีวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางโกสุม สวัสดิ์พูน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ