โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต
สุ  วิ  ช  า  โ  น    ภ  วํ  โ  ห  ติ   ( ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ