โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ศูนย์GTX

นางเกศินี ป้อมหิน

หัวหน้าศูนย์GTX

นางสาวสุภัทร จีนปรุ