โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มี.ค. 62 นักเรียนทุกคนรับปพ.6และเข้าชั้นเรียนใหม่
ห้องเรีียนเดิม สวมชุดนักเรียน งานวิชาการ
28 มี.ค. 62 นักเรียนห้องสะเต็มรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
หอประชุมสัตตบงกช นักเรียนสวมชุดนักเรียน งานวิชาการ
07 มี.ค. 61 นร.ชั้นป.3 สอบNT
07 ก.พ. 61 ป.1-3เดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ
ชุดลูกเสือ
03 ก.พ. 61 นร.ชั้นป.6สอบONET
วันที่  3  กุมภาพันธ์  2561 นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนเข้าสอบวัดผลระดับชาติ ONET ประจำปีการศึกษา 2560ที่โรงเรียนบ้านถนนหัก
02 พ.ย. 59 ประชุมครูกลุ่มโรงเรียนเมืองนางรอง
  กลุ่มโรงเรียนเมืองนางรองมีข้อราชการที่จะชี้แจง ปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในกลุ่มโรงเรียนเมืองนางรอง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ชุดดำไว้ทุกข์
11 ต.ค. 59 ประชุมครูและบุคลากร, ปิดภาคเรียนที่ 1
10 ต.ค. 59 อนุบาลนางรองเกมส์