โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
>>> อำนาจหน้าที่และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน <<<