โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ดังนีี้
     1. จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
     2. จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกาา
     3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของนักเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น
     4. จัดการเรียนการสอน  สภาพแวดล้อม  บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
     5. ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
     6. กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนาและการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
     7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครอง  ดูแล  บำรุงรักษา  ใช้และจัดหา  ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
     8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.05 KB