โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริพร ประสงค์

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอนงนาฏ บรรหาร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0821377136
อีเมล์ : Banharn_kerry@hotmail.com

นายอรรถพล สุสมบูรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววชิราพรรณ วรรณโพธิ์กลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฐพัชร์ ฉิมกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายอมรเทพ ร่วมกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางภีม์สุดา ปุยะติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางเพียงลภัส บุญรอด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายวุฒิมา อุ่นเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6