โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเพียงลภัส บุญรอด

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเคลือวัน ธัญญศิรินนท์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฐพัชร์ ฉิมกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางภีม์สุดา ปุยะติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางศิริพร ประสงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายอรรถพล สุสมบูรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวประภาภรณ์ วงศ์เป็นพันธุ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1