โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริพร ประสงค์

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอรอนงค์ พันธุ์วิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอรรถพล สุสมบูรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายเกียรติศักดิ์ สิงห์ศรีโว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฐพัชร์ ฉิมกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายอมรเทพ ร่วมกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางภีม์สุดา ปุยะติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางเพียงลภัส บุญรอด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววรรณภา พันธ์อุดม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6