โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริพร ประสงค์

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเคลือวัน ธัญญศิรินนท์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวประภาภรณ์ วงศ์เป็นพันธุ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฐพัชร์ ฉิมกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางภีม์สุดา ปุยะติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางเพียงลภัส บุญรอด
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

จสต.สมบูรณ์ ศรีนาคา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายอรรถพล สุสมบูรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6