โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุภัทร จีนปรุ

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางรุ้งตะวัน สามารถ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนวลเพ็ญ เสาวกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอรอนงค์ พันธุ์วิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศุภักษร เทียมพล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายนพดล กุยศรีกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางทรรศวรรณ จำเนียรกูล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางพรนิชา ทะยอมใหม่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6