โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางพรนิชา ทะยอมใหม่

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางรุ้งตะวัน สามารถ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววชิราพรรณ วรรณโพธิ์กลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนวลเพ็ญ เสาวกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอนงนาฎ บรรหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางศิโรรัตน์ ทองคำดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวุฒิชัย กุลสิทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางทรรศวรรณ จำเนียรกูล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6