โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางนวลเพ็ญ เสาวกูล

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางภาวินี สุขเกษม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางโกสุม สวัสดิ์พูน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางรุ้งตะวัน สามารถ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุชิน บุญด้วง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายนพดล กุยศรีกุล

นางจุไรวรรณ หาแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางทรรศวรรณ จำเนียรกูล

นางพรนิชา ทะยอมใหม่