โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางเรไร หล่อเภรี

หัวหน้าชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวศรีสุดา เพ็งถา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2