โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
คณะผู้บริหาร

นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทองผล ซอมประโคน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิรภัทร ยันละหา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชวนพิศ ตั้งจิตเจษฎา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา