โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
คณะผู้บริหาร

นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณัฏฐ์ชญา ยอดลองเมือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพสุชา อิสรพล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวินัย อ้อมวิหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภาวินี สุขเกษม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางวชิราพรรณ ศรีวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางธีรภัทร สุขไสยาสน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางโกสุม สวัสดิ์พูน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ