โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายณฤทธิ์ บุญรอด

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพรรณราย กระมล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุทธิวรรรณ รักสัตย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเพ็ญศิณี ศิริถาวรวงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชญาดา อึ้งวานิช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางกนกวรรณ สิงห์ห่วง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวปานฟ้า สิงห์ศร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายอำพร เย็นเพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6