โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวชิราพรรณ ศรีวรรณ

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุทธิวรรรณ รักสัตย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุรีพร เสนาสังข์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชญาดา อึ้งวานิช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชญาดา อึ้งวานิช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวลัยภรณ์ เหมือนพร้อม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางทัศนี ศิริถาวรวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางกนกวรรณ สิงห์ห่วง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายอำพร เย็นเพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางถนอมศรี สันโดษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวแจ่มศรี ภาคียานุวัติ