โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 


♦ พระราชบัญญัติ ♦
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.2560
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2545
พรบ.การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ-2-พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ3-พ.ศ.2553
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ.2534-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-8-พ.ศ.2553
 
• ประกาศกระทรวง •
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ-ฉ.2-พ.ศ.2561
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ-พ.ศ.2548-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-พศ2551-2554
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ-พ.ศ.2548-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-2551-2557
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ-พ.ศ.-2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ-พ.ศ.2560
คำสั่ง-สพฐ-ที่1499-2555-เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ-สั่ง-ณ-วันที่-5-กันยายน-พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง-รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.2550
แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน-2553
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา-พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ก.พ.2561
ประกาศ-สพฐ-การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..