โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเกศินี ป้อมหิน

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายภูริภัทร พรมพุ้ย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางทศพร สว่างใหญ่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางเตือนจิต พันธุมาศโกมล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวผาสุข เฉลยผล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายธีระวัฒน์ ศรีวิชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายสุรเชษฐ์ วิทยากุลเดช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางพรแสง ฤทธิวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางวลัยภรณ์ เหมือนพร้อม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายนิพล ทองคำดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7