โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางทัศนีย์ ศรีพลกรัง

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางพรรณราย กระมล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอาภรณ์ สัทธวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายสุเทพ ประสงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายพรชัย ทะนานทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางอำพร ดีสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางปิ่นรัตน์ บุญรอด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5