โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะ 
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.04 MB