โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบ   นางวชิรพรรณ  ศรีวรรณ  และคณะ
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.87 KB