โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

♦ดาวน์โหลด♦
>>เอกสารรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562<<