โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
>> คลิ๊กหัวข้อเพื่อรับชมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร<<

♥ คำสั่งร่วมประชุมชี้แจงการพิจรณาเลื่อขั้นเงินเดือน ♥
♥ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล ♥
♥ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ♥
♥ คำสั่งแต่งตั้งคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม ♥
♥ คำสั่งแต่งตั้งประเมินโรงเรียนคุณภาพ ♥
♥ อบรมขยายผลระบบคลังสื่อการเรียนรู้ ♥

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 318.8 KB