โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
>> คลิ๊กหัวข้อเพื่อรับชมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร<<

คำสั่งการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การกำกับ ติดตาม นิเทศแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม
สร้างเสริมคุณธรรมในโรงเรียน


 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 972.83 KB