โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
กิจกรรมเด่น
เด็กหญิงปพิชญา เริ่มปลูก นักเรียนชั้น ป.๕/๖ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 226) 08 ก.ย. 65
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาตร์เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 220) 08 ก.ย. 65
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาตร์เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 240) 08 ก.ย. 65
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษสูงสุด (อ่าน 234) 08 ก.ย. 65
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์สูงสุด (อ่าน 237) 08 ก.ย. 65
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด (อ่าน 231) 08 ก.ย. 65
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทยสูงสุด (อ่าน 118) 08 ก.ย. 65
คะแนนจากการทดสอบระดับชาติ(ONET)ปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 758) 11 ส.ค. 63
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2562วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 880) 11 ส.ค. 63
นักเรียนเก่ง100คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์ โอเน็ต (อ่าน 1207) 27 มี.ค. 62
ร.ร.ต้นแบบลูกเสือของสพฐ. (อ่าน 1185) 01 ก.พ. 61
โรงเรียนธนาคาร (อ่าน 1377) 05 ก.ย. 59