โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์