โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
(World-Class Standard School)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔